Wetsvoorstel ontslagrecht

Het wetsvoorstel wijziging van het ontslagrecht is in voorbereiding en gaat naar verwachting in per 1 juli 2014. De wijzigingen zijn als volgt:
  • De ontslagprocedure via de kantonrechter vervalt. De werkgever moet over het voorgenomen ontslag advies vragen aan het UWV (ontslagvergunning).
  • Het UWV moet het grootste deel van de adviesaanvragen binnen 4 weken afhandelen.
  • Ook bij een negatief advies van het UWV kan een werkgever een werknemer ontslaan.
  • De werknemer kan het ontslag dan via de rechter aanvechten. Voor de rechter weegt het advies van het UWV zwaar.
  • Als de rechter het ontslag onterecht vindt, kan hij de werknemer een ontslagvergoeding toekennen of het ontslag ongedaan maken.
  • Er hoeft geen advies over het voorgenomen ontslag aan het UWV te worden aangevraagd als in de CAO een procedure staat die qua inhoud en snelheid vergelijkbaar is.
  • Voor ontslag in strijd met een opzegverbod of voor een contract voor bepaalde duur, terwijl de arbeidsovereenkomst die mogelijkheid niet biedt,  moet aan de rechter ontslag worden gevraagd.

De plannen zijn onderdeel van het regeerakkoord 2012.

Update

Eind november 2013 is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarbij zijn afspraken gemaakt over een versnelde invoering waardoor een deel van de maatregelen al per 1 juli 2014 wordt ingevoerd.

BBA

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 komt per 1 juli 2014 te vervallen. Er zijn dan nog 2 ontslagmogelijkheden, ofwel via de Kantonrechter (persoonlijke redenen) of het UWV (bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid).

Vergoeding

De transitievergoeding, die in de plaats komt van de ontslagvergoeding, wordt ingevoerd op 1 juli 2015.

Flexwerken

De maatregelen om de positie van de flexwerker te versterken gaan in per 1 juli 2014.

Uitzendovereenkomst

Het uitzendbeding in een uitzendovereenkomst wordt beperkt tot 1,5 jaar. De ketenregeling zal na 1,5 jaar van toepassing worden.

Proeftijd/ non concurrentiebeding

Een proeftijd is na 1 juli 2014 alleen mogelijk bij een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer.
Dan zal ook een non-concurrentiebeding niet meer mogelijk zijn bij een overeenkomst voor bepaalde tijd, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dit noodzakelijk maken.

Uitzendovereenkomst

Het uitzendbeding in een uitzendovereenkomst wordt beperkt tot 1,5 jaar. De ketenregeling zal na 1,5 jaar van toepassing worden.

Nuluren

Ook de mogelijkheden van een nul-urencontract/oproepcontract worden per 1 juli 2014 sterk ingeperkt. Loondoorbetaling na 18 maanden wordt verplicht.

Pensioen

Voor werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, zal geen ontslagvergunning van het UWV meer nodig zijn. Een opvolgend contract voor bepaalde tijd hoeft ook niet meer te worden opgezegd.

Informatieplicht

Over overeenkomsten voor bepaalde tijd moet de werkgever na 1 juli 2014 zich schriftelijke uitlaten, uiterlijk één maand voor afloop van het contract, als het tijdelijke contract 6 maanden of langer duurt. Als de werkgever zich niet houdt aan deze informatieverplichting, is een vergoeding ter hoogte van 1 bruto maandsalaris verschuldigd. Als deze verplichting wel, maar te laat wordt nagekomen, is een gedeeltelijke vergoeding verschuldigd.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.