Vreemdelingenrecht

Als advocaat vreemdelingenrecht te Amsterdam staan wij u bij in problemen op het gebied van het regulier vreemdelingenrecht (dus geen asiel). Het regulier vreemdelingenrecht regelt de verblijfspositie van vreemdelingen (niet-Nederlanders). Om in Nederland te mogen wonen en werken is een verblijfsvergunning en soms ook een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig.

Afhankelijk van uw nationaliteit dient u eerst te beschikken over een MVV (machtiging tot voorlopig verblijf), voordat een verblijfsvergunning kan worden verkregen. Indien er eenmaal een verblijfsvergunning is verleend, kan deze door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden ingetrokken omdat uw persoonlijke situatie is veranderd of wegens strijd met de openbare orde.

Wij staan u als advocaat vreemdelingenrecht bij in procedures tegen de IND en kunnen ook namens u aanvragen indienen in onder andere de volgende situaties:

 • Wilt u uw buitenlandse (pleeg)kind(eren) of ouder(s) naar Nederland laten komen? Of wilt u uw buitenlandse echtgenoot laten overkomen? In dat geval is er sprake van gezinshereniging. Wij kunnen u adviseren aan welke voorwaarden u dient te voldoen om uw gezinslid naar Nederland te laten komen en u begeleiden met de aanvraagprocedure. Ook indien u een afwijzing van de IND heeft ontvangen kunnen wij u bijstaan in de bezwaarprocedure en beroepsprocedure.
 • Hebt u de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie en wenst u langer dan 6 maanden in Nederland te verblijven of wenst u als gezinslid verblijf bij een gemeenschapsonderdaan die in Nederland woont? In dat geval is de Europese regelgeving voor immigratie oftewel gemeenschapsrecht van toepassing. Deze regelgeving is veel gunstiger dan het nationale vreemdelingenrecht.
 • Wilt u een buitenlandse werknemer in dienst nemen of wilt u als buitenlander een bedrijf in Nederland beginnen of zich vestigen als zelfstandig beroepsuitoefenaar? U dient dan een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst of arbeid als zelfstandige aan te vragen. In dat geval dient worden aangetoond dat met de aanwezigheid van de buitenlandse werknemer of ondernemer een wezenlijk Nederlands belang is gediend. Voor elke categorie is specifiek beleid van toepassing. Wij kunnen u adviseren op welke manier u in bezit kunt komen van een dergelijke verblijfsvergunning en wanneer ook een tewerkstellingsvergunning (TWV) noodzakelijk is.
 • Buitenlandse werknemers die aan een bepaald looncriterium voldoen en buitenlandse promovendi worden door de IND kennismigranten genoemd. Zowel voor de toelating van bedrijven voor de kennismigrantenregeling als het aanvragen van de benodigde MVV en verblijfsvergunning kunt u bij ons terecht.
 • Buitenlandse studenten aan HBO of universiteit. Ook na verblijf als buitenlandse student bestaan er mogelijkheden om het verblijf in Nederland te verlengen, bijvoorbeeld als kennismigrant.
 • Visa voor kort verblijf: zowel toeristen- als zakenvisa. Het verkrijgen van een visum (maximaal 3 maanden) kan vaak op veel problemen stuiten. Visumaanvragen worden vaak afgewezen op grond van vestigingsgevaar. De IND vreest dan dat de betreffende buitenlander na zijn bezoek aan Nederland niet zal terugkeren naar zijn eigen land. Het is dan aan te raden hiertegen tijdig bezwaar te maken.
 • Wilt u Nederlander worden of dreigt u uw Nederlanderschap te verliezen? U kunt ook bij ons terecht op het gebied van nationaliteitsrecht.
 • U hebt een buitenlands kind geadopteerd en wilt graag voor hem een MVV en verblijfsvergunning aanvragen of wellicht heeft het kind door de adoptie de Nederlandse nationaliteit verkregen? Wij kunnen u bijstaan in zowel het vreemdelingrechtelijk traject als de adoptieprocedure in Nederland.
 • Uw verblijfsvergunning is door de IND ingetrokken omdat u een strafblad heeft of omdat u niet meer bij uw partner of ander afhankelijk gezinslid woont? Wij kunnen namens u tijdig bezwaar maken en een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank om te voorkomen dat u Nederland wordt uitgezet.
 • U hebt de Turkse nationaliteit en hebt in Nederland op grond van een verblijfsvergunning gewerkt? Het kan zijn dat u recht hebt op voortzetting van uw verblijfsrecht op grond van de Associatieovereenkomst EEG-Turkije.
 • In bewaringstelling van illegale vreemdelingen wordt vreemdelingenbewaring genoemd. Wij zullen u zo spoedig mogelijk opzoeken en bijstaan in de procedure om de bewaring op te heffen en eventueel om schadevergoeding te verzoeken indien deze niet rechtmatig is.