Arbeidsrecht

Vaststellingsovereenkomst

Als advocaat arbeidsrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp bij het beoordelen of opstellen van een vaststelllingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd. Door deze overeenkomst wordt met wederzijds goedvinden het arbeidscontract beëindigd.

Gevolgen

Een vaststellingsovereenkomst is niet ‘zomaar’ een overeenkomst. Deze overeenkomst kan maar in beperkte mate vernietigd of ontbonden worden. Dit is geregeld in  artikel 7:900-906 BW.

De vaststellingsovereenkomst heeft verstrekkende gevolgen, onder andere voor het recht op een uitkering.

Tot oktober 2006 gold voor een aanspraak op een WW-uitkering dat een werknemer niet door eigen toedoen zonder inkomen mocht zijn geraakt. Een werknemer met een arbeidscontract die geen verweer voerde bij het CWI (nu: UWV) of bij de kantonrechter tegen ontslag, liep het risico van korting op of weigering van een WW uitkering.

Tegenwoordig ligt dat anders. Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen gelden de volgende eisen:

Initiatief tot beëindiging ligt bij de werkgever

1. De vaststellingsovereenkomst moet bepalen dat de werkgever het initiatief neemt tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Geen dringende reden

2. Duidelijk moet voorts zijn dat de beëindiging niet aan de werknemer te verwijten is, zoals in geval bij ontslag op staande voet.

Om die reden is het van belang dat in vaststellingsovereenkomsten, ook bij een conflict, neutrale gronden worden opgenomen, zoals een verschil van inzicht over de invulling van de werkzaamheden of een herstructurering van de organisatie.

Fictieve opzegtermijn

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst speelt ook de opzegtermijn een grote rol. Als dit niet goed wordt geregeld, bestaat de kans dat het UWV voor de toekenning van WW een latere ingangsdatum bepaalt dan de ontslagdatum, waardoor men enige tijd zonder uitkering komt te zitten.

De fictieve opzegtermijn is de opzegtermijn die de werkgever bij een normale opzegging in acht zou hebben moeten nemen. Als de arbeidsovereenkomst eindigt met een vaststellingsovereenkomst, is de duur van de fictieve opzegtermijn gelijk aan deze opzegtermijn. Over die periode wordt geen uitkering verstrekt.

Ziekte

Bij ziekte is het tekenen van een vaststellingsovereenkomst niet zonder gevaar. De Centrale Raad van Beroep heeft in 2011 beslist dat in het kader van de Ziektewet sprake is van een benadelingshandeling als de werknemer zijn recht op loon prijsgeeft op het tijdstip dat de arbeidsongeschiktheid al bestaat. Dat betekent dat het recht op uitkering geweigerd kan worden.

Overige bepalingen

Ook andere zaken worden normaalgesproken geregeld in een vaststellingsovereenkomst, zoals verlof, studiekosten, auto van de zaak en finale kwijting. Ook dit kan voor ieder grote gevolgen hebben. Wij adviseren u om een vaststellingsovereenkomst altijd ter controle voor te leggen aan een van onze advocaten arbeidsrecht.

Vernietiging van de vaststellingsovereenkomst

Bij een vaststellingsovereenkomst is het van belang dat de werkgever zich ervan vergewist dat de werknemer begrijpt waarvoor hij tekent en op de hoogte is van de consequenties, bijvoorbeeld of hij aanspraak kan maken op een uitkering. De werkgever heeft hierbij een onderzoeksplicht. Als blijkt dat de werkgever hier niet aan heeft voldaan, kan dit leiden tot vernietiging van de vaststellingsovereenkomst, zie LJN: BY9401, Gerechtshof Leeuwarden, 11 december 2012:

‘De werkgever moet zich er met een redelijke mate van zekerheid van vergewissen of de werknemer beseft dat zijn instemming wordt gevraagd met beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zonder garantie op terugkeer, en of hij de mogelijke consequenties van zijn instemming voor zijn rechtspositie overzag (Hof Arnhem 20 juli 2010, JAR 2010/214). Dit betekent dat van de werkgever mag worden verwacht dat hij de werknemer omtrent zijn rechtspositie volledige en juiste informatie verschaft’.

Kosten advies vaststellingsovereenkomst voor rekening werkgever

Om deze reden is het gebruikelijk dat als een advocaat een werknemer adviseert over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst, de kosten voor rekening van de werkgever zijn.