Privé raadplegen vertrouwelijke gegevens leidt tot ontslag ambtenaar

Op 24 januari 2013 heeft de Centrale Raad voor Beroep bepaald dat het raadplegen van het GBA-systeem en het SUWI-systeem door een ambtenaar voor niet zakelijke doeleinden mag leiden tot strafontslag van de ambtenaar.

Uit een onderzoek van het Bureau Integriteit van de Interne Accountants Dienst bleek dat de ambtenaar  twaalf keer de GBA en twee keer het SUWI-net voor niet zakelijke doeleinden had geraadpleegd. Als reden was opgegeven dat de ambtenaar hulp bood in de privé-sfeer bij indienen van een bezwaarschrift,  waar bepaalde gegevens voor nodig waren. Tijdens de hoorzitting werd aangevoerd dat  de raadplegingen geschiedden om jongere medewerkers uit te leggen hoe de systemen werkten. Aan de laatste uitleg hechtte de Centrale Raad van Beroep geen doorslaggevende betekenis.

Ook de verwijzing van de ambtenaar naar de cultuur binnen zijn afdeling, waar wel vaker niet-zakelijke raadplegingen werden gedaan, kon hem niet baten. In de eerste plaats niet, omdat de ambtenaar te allen tijde een eigen verantwoordelijkheid bezit met betrekking tot het omgaan met vertrouwelijke gegevens. Zijn handelen was ook niet verenigbaar met de door hem ondertekende geheimhoudingsverklaringen. Verder vond de Centrale Raad van Beroep niet, dat van het bestaan van die cultuur was gebleken. Integendeel, de gedingstukken, waaronder berichten op intranet, wezen erop dat  nadrukkelijk was aangegeven dat zorgvuldig moest worden omgegaan met persoonsgegevens uit bedoelde systemen.

De Raad acht de opgelegde straf van onvoorwaardelijk (straf)ontslag gezien de aard en ernst van de gedragingen en in het licht van de  gestelde eisen van betrouwbaarheid en integriteit van de ambtenaar niet onevenredig aan het plichtsverzuim en voldoende om het ontslag te onderbouwen.