Arbeidsrecht

Ontslagvergunning UWV Werkbedrijf

Als advocaat arbeidsrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp in geval van opzegging van een arbeidscontract. Een werkgever kan het UWV WERKbedrijf verzoeken om een arbeidscontract op te mogen zeggen. Men vraagt dan een ontslagvergunning aan. De wettelijke grondslag ligt in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.

Uitzonderingen

Voor een aantal werknemers is geen ontslagvergunning mogelijk:

 • Werknemers bij een publiekrechtelijk lichaam;
 • Onderwijzend en docerend personeel bij onderwijsinstellingen die onder beheer staan van een natuurlijk of rechtspersoon;
 • Niet-onderwijzend personeel waarop de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra of de Wet educatie en beroepsonderwijs van toepassing is.
 • Personen die een geestelijk ambt bekleden;
 • Werknemers die minder dan vier dagen per week uitsluitend of hoofdzakelijk huishoudelijke of persoonlijke diensten in de huishouding van een natuurlijk persoon verrichten;
 • Statutair directeur van een vennootschap;
 • Een werknemer met een dienstverband op basis van de Wet sociale werkvoorziening (WSW).

De werkgever moet deze ontslagaanvraag indienen bij het UWV WERKBEDRIJF waar de werknemer zijn arbeid verricht.

Bedrijfseconomische omstandigheden of het niet goed functioneren

Redenen kunnen zijn bedrijfseconomische omstandigheden of het niet goed functioneren van de werknemer. Na ontvangst wordt de ontslagaanvraag beoordeeld. Indien nodig krijgt de werkgever acht dagen om de aanvraag aan te vullen.

Als de aanvraag compleet is heeft de werknemer twee weken de tijd om verweer te voeren. Eventueel kan een tweede ronde van hoor en wederhoor plaatsvinden. Na het horen van de Ontslagadviescommissie wordt een gemotiveerde beslissing genomen op het verzoek. Deze procedure duurt gemiddeld vier tot zes weken.

Bij afgifte van een ontslagvergunning wordt tevens de geldigheidsduur van de vergunning vermeld, maximaal acht weken. Binnen die termijn moet de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen.

Opzeggen arbeidscontract

Na het verkrijgen van de vergunning kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, minus een maand.

Opzegtermijn

De opzegtermijn is gerelateerd aan de duur van de arbeidsovereenkomst ten tijde van de opzegging en bedraagt:

 • 1-5 jaar in dienst: een opzegtermijn van één maand
 • 5-10 jaar in dienst: een opzegtermijn van twee maanden
 • 10-15 jaar in dienst: een opzegtermijn van drie maanden
 • 15 jaar of langer in dienst: een opzegtermijn van vier maanden.

Een contract voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds opgezegd worden als dit zo is afgesproken. De cao mag afwijken van de wettelijke opzegtermijn.

Vergoeding

Het UWV kent geen vergoedingen toe. Daarvoor is de kantonrechter aangewezen.

Opzegverbod

In een aantal gevallen is opzegging door de werkgever onmogelijk:

 • De eerste twee jaar van ziekte
 • De periode van zwangerschap tot en met zes weken na het einde van het zwangerschapsverlof
 • De duur van het lidmaatschap van de ondernemingsraad
 • Wegens discriminerende redenen
 • Wegens het lidmaatschap van een vakbond

Onregelmatige opzegging: schadevergoeding

Wanneer een werknemer of werkgever de bepalingen die gelden bij opzegging niet naleeft, is de opzegging onregelmatig en is de werkgever of werknemer schadeplichtig.