Algemene voorwaarden

  1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten. De artikelen 7:404 en 7:407 Lid 2 BW zijn op de rechtsverhouding niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten en haar opdrachtgevers, alsmede op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
  2. Niet alleen Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten maar ook alle personen, die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Ditzelfde zal gelden voor medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, nadat zij het kantoor van Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten hebben verlaten.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien er, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verzonden declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
  4. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten verstrekte opdrachten zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten niet aansprakelijk.
  5. De opdrachtgever vrijwaart Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten tegen alle aanspraken van derden, die niet op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever.
  6. Voldoening van declaraties van Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder of later als is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij/zij een vertragingsrente verschuldigd gelijk de geldende wettelijke rente. Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de door Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten gemaakte incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% met een minimum van € 150,– te vermeerderen met de BTW.
  7. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever een voorschot betalen. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn/haar financile verplichtingen, is Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten bevoegd de werkzaamheden niet aan te vangen en/of kan Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten deze werkzaamheden opschorten of staken.
  8. Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten behoudt zich het recht voor dossiers te vernietigen nadat 5 jaar na archivering zijn verstreken.
  9. De rechtsverhouding tussen Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen, die behoren tot de competentie van een rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiti