Huurrecht

Als advocaat huurrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp bij huurkwesties. In het huurrecht gaat het om de rechten en plichten van de verhuurder en huurder, zowel bij woonruimte als bedrijfsruimte. Het Nederlandse huurrecht kent een uitgebreide wettelijke regeling.

De wet bevat algemene regels die van toepassing zijn op alle huurovereenkomsten, tenzij partijen hiervan bij overeenkomst zijn afgeweken. Daarnaast bevat de wet bepalingen omtrent de verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte waar veelal -wat betreft de bescherming van de huurder bij woonruimte- niet van afgeweken kan worden. Deze dwingendrechtelijke bepalingen zien bij woonruimte onder andere op gebreken (o.a. achterstallig onderhoud), de wijze van beëindiging, de huurprijs etc.

Bij verhuur van bedrijfsruimte is het onderscheid tussen de zogenaamde ’290- bedrijfsruimte’ (met name detailhandel) en ‘overige bedrijfsruimte’ (zoals kantoorruimte) van belang. Het dwingend recht bij 290-bedrijfsruimte ziet vooral op de wijze van beëindiging en termijnbescherming, de mogelijkheid tot tussentijdse huurprijsaanpassing en indeplaatsstelling. Voor overige bedrijfsruimte geldt vooral de ontruimingsbescherming nadat de beëindiging / ontruiming is aangezegd.

Als u met verhuur of huur te maken heeft, is het goed van deze wettelijke voorschriften op de hoogte te zijn. Niet alleen bij het aangaan van de huurovereenkomst om zo uw rechten als verhuurder dan wel huurder zo goed mogelijk vast te leggen, maar ook gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en bij de beëindiging hiervan.

Uw advocaat huurrecht is naast de wettelijke regelingen ook op de hoogte van de procedurele aspecten van het huurrecht en de laatste stand van de rechtspraak om u goed te kunnen adviseren. Wij adviseren u als verhuurder of huurder op onder meer de volgende aspecten:

  • Gebrekenregeling, wie is verantwoordelijk voor welk onderhoud?
  • Opschorting of vermindering van huurprijs bij gebreken
  • Sloop en renovatie, dringend eigen gebruik
  • Huurprijswijziging / servicekosten
  • Huurachterstand
  • Overlast
  • Onderhuur / medehuur
  • Kortlopende huurcontracten / Leegstandswet