Gemeente aansprakelijk voor verkeerde informatie door loketmedewerker

Rechtbank Gelderland heeft op 29 januari 2014 bepaald dat een gemeente aansprakelijk is voor door loketpersoneel verstrekte inlichtingen. Een ondernemer vorderde schadevergoeding van de gemeente omdat hij van het bedrijvenloket van de gemeente bij de aanvraag van een exploitatievergunning te horen had gekregen dat hij in de locatie uitsluitend een afhaalrestaurant, zonder ondersteunende horeca, mocht exploiteren.

Op basis van die informatie had hij daarvoor een vergunning aangevraagd. De van de gemeente verkregen informatie bleek achteraf onjuist, omdat de ondernemer ook een vergunning had kunnen krijgen voor ondersteunende horeca in zijn zaak. De schade ziet op ten onrechte gemaakte inrichtingskosten en gederfde omzet.

Besluit

De rechtbank overwoog dat de mondeling door het bedrijvenloket verstrekte informatie geen besluit is in de zin van artikel 1:3 Algemene Wet Bestuursrecht, maar een zelfstandig karakter heeft naast de vergunningverlening.

Aansprakelijk

De gemeente heeft erkend dat zij informatie heeft verstrekt die onjuist is gebleken. De ondernemer heeft op die informatie vertrouwd en heeft mogen vertrouwen dat de verstrekte informatie juist was.

‘Aldus heeft de gemeente onrechtmatig jegens [eiser] gehandeld. Het is voldoende aannemelijk dat [eiser] een hogere omzet en meer winst had kunnen behalen als hij een ontheffing voor ondersteunende horeca had gehad en zijn afhaalrestaurant dienovereenkomstig had ingericht. De gemeente is daarom gehouden de schade te vergoeden die [eiser] als gevolg van de verstrekking van onjuiste informatie door het bedrijvenloket heeft geleden’.

Omvang schade

Voor het begroten van de schade door de rechtbank is van belang wanneer het bedrijvenloket voor het eerst de onjuiste informatie heeft verstrekt, omdat de periode waarin de ondernemer als gevolg van die onjuiste informatie omzet en winst heeft gederfd, toen is begonnen. Dat moet de ondernemer bewijzen. Verder is de rechtbank voornemens om als de schadeperiode is vastgesteld, een deskundige te benoemen om haar voor te lichten over de schade die de ondernemer kan hebben geleden.

Advies rechtbank

Gezien de kosten in tijd en geld van bewijslevering en rapportage door een deskundige, geeft de rechtbank partijen in overweging thans met elkaar in overleg te treden en tot overeenstemming te komen.

Conclusie

De Hoge Raad heeft op 25 mei 2012 overwogen dat het van de omstandigheden afhangt of een belanghebbende ‘redelijkerwijs erop heeft mogen vertrouwen dat hem juiste en volledige inlichtingen met een bepaalde inhoud werden gegeven’ door de overheid. Als blijkt dat die verstrekte inlichtingen onjuist of onvolledig zijn, kan dit onrechtmatig zijn jegens de belanghebbende als deze door die onjuiste of onvolledige inlichtingen op het verkeerde been is gezet. Uit bovenstaande uitspraak blijkt dat dit ook geldt voor door personeel van het bedrijvenloket van de gemeente gedane mondelinge uitspraken, in dit geval over de (on)mogelijkheid van een horeca-vergunning.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.