Geen wederhoor: loondoorbetaling

Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft op 19 maart 2013 in kort geding geoordeeld dat een ontslag op staande voet, uitsluitend gebaseerd op verklaringen van medewerkers, zonder dat rekening is gehouden met ‘de nadere en zeer gedetailleerde verklaring(en) van de werknemer’, leidt tot doorbetaling van het salaris.

Zuivere en evenwichtige bejegening

Het Hof overwoog dat in de verklaringen van de werknemer, die van fraude werd verdacht, nadere uitleg wordt gegeven en talloze nuances zijn te vinden, die de betreffende verklaringen van de medewerkers in een ander daglicht kunnen stellen. Het hof acht het daarbij uit het oogpunt van een ‘zuivere en evenwichtige bejegening’ onbegrijpelijk dat de integriteitsonderzoekers zich ‘kennelijk in het geheel niet geïnteresseerd hebben betoond’ in de visie van de werknemer.

Strijd met goed werkgeverschap

Het Hof concludeert dat men bij bij de beslissing om de werknemer op staande voet te ontslaan geen rekening heeft willen houden met een eventueel weerwoord op de aantijgingen. Een dergelijk handelen (of beter gezegd nalaten) is in strijd met goed werkgeverschap en brengt met zich mee dat er sprake is van een gemotiveerde betwisting van de aan het ontslag op staande voet ten grondslag gelegde redenen.

Dat leidde, omdat er in kort geding geen plaats is voor nadere bewijslevering, tot  een veroordeling tot betaling van achterstallig loon en doorbetaling van het loon gedurende de looptijd van de arbeidsverhouding.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.