Geen juridisch advies: geen vaststellingsovereenkomst

Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft op 26 maart 2013 geoordeeld dat een werknemer niet gehouden is aan een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) als hij niet voldoende gelegenheid heeft gehad om hier over juridisch advies in te winnen.

In de door de werkgever opgestelde vaststellingsovereenkomst was opgenomen:  ”Werknemer heeft voldoende tijd gekregen om over zijn beëindigingbesluit na te denken en hierover juridisch advies in te winnen”.

Niettemin was de werknemer niet uitdrukkelijk de mogelijkheid geboden tot overdenking en vooral het in alle rust inwinnen van onafhankelijk juridisch advies.

Wil niet op beëindiging gericht

Hoewel de werknemer verklaarde geen behoefte te hebben aan bedenktijd, had hij het minstens zichtbaar “er moeilijk mee” om te te tekenen. Daarom had de werkgever alsnog de noodzakelijke bedenktijd moeten gunnen. Ook had de werkgever nagelaten om de werknemer volledig te informeren omtrent zijn WW-positie.

Het Hof achtte het voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de werkgever de werknemer niet mag houden aan de vaststellingsovereenkomst, althans wat de beëindiging van het dienstverband betreft, omdat zij zich in de gegeven omstandigheden onvoldoende er van heeft vergewist of de wil van de werknemer daadwerkelijk op beëindiging (van de arbeidsovereenkomst) en de daaraan voor hem verbonden ernstige consequenties was gericht.

Misbruik van omstandigheden

Ook achtte het hof voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de werknemer door bijzondere omstandigheden (waaronder onervarenheid met het soort gesprek dat was gevoerd) bewogen is tot het geven van instemming met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zodat sprake is geweest van misbruik van omstandigheden.

Ontbinding voor zover vereist

De werkgever had volgens het Hof de vordering tot loondoorbetaling kunnen beperken door ‘terstond maatregelen ter beperking’ te nemen, bijvoorbeeld middels het verzoeken van een ontbinding voor zover vereist’ (vergelijk HR 1 juni 2012, LJN: BV7347).

Deze uitspraak benadrukt hoe belangrijk het is dat een werknemer door een onafhankelijke advocaat wordt voorgelicht over de gevolgen van een vaststellingsovereenkomst, voordat deze wordt getekend.

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van onze advocaten arbeidsrecht.