Arbeidsrecht

De uitzendovereenkomst

Een uitzendovereenkomst is een bijzondere arbeidsovereenkomst tussen een uitzendbureau en de uitzendkracht en valt onder het arbeidsrecht, artikel 7:690 en 7:691 BW.

De uitzendkracht werkt onder toezicht van de inlener. Bij een bedrijfsongeval is zowel het uitzendbureau als de inlener aansprakelijk.

De uitzendkracht krijgt meer rechten en betere (ontslag)bescherming naarmate hij langer als uitzendkracht werkt. In de uitzend ABU-CAO is sprake van een uitzendovereenkomst in drie fasen.

Fase A

Fase A: het uitzendbureau sluit met de uitzendkracht een arbeidscontract waarin een uitzendbeding is opgenomen. De opdrachtgever kan gedurende fase A de uitzendopdracht tussentijds opzeggen waardoor de overeenkomst eindigt. Dat mag de uitzendkracht ook doen. Het uitzendbureau moet dit tijdig melden. Er kunnen in deze fase contracten worden aangaan met het uitzendbureau binnen de termijn van 78 gewerkte weken, zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Bij een onderbreking van meer dan 26 weken wordt opnieuw begonnen met tellen. Na 78 weken gaat de uitzendkracht over naar fase B.

Fase B

Fase B is een contract voor bepaalde tijd. Deze contracten kunnen door het uitzendbureau niet zonder meer tussentijds worden opgezegd, tenzij dit schriftelijk in het contract is overeengekomen. Er kunnen maximaal 8 contracten afgesloten worden in een periode van 2 jaar. Als er in deze fase een onderbreking van de werkzaamheden is geweest van 13 weken of meer, dan begint fase B opnieuw. Is de onderbreking langer dan 26 weken geweest, dan valt men weer terug naar fase A. Is er een onderbreking van minder dan 13 weken, dan telt deze mee voor de totale duur van fase B. Als de inlener de opdracht beëindigt voordat het arbeidscontract is afgelopen is, dan blijft de arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau doorlopen en moet het uitzendbureau ander passend werk aanbieden.

Fase C

Bij het negende contract of na twee jaar volgt  fase C. Dat geldt ook als er binnen 13 weken na afronding van fase B een nieuwe uitzendovereenkomst wordt aangegaan. Fase C is een (vast) contract voor onbepaalde tijd.

In fase B en C is er recht op loon als er geen opdracht is en/of het uitzendbureau geen ander passend werk voorhanden heeft. Dit bedraagt 90% van het laatstverdiende loon.