Contracten- en verbintenissenrecht

Als advocaat contractenrecht zijn wij u behulpzaam bij het opstellen van en het procederen over contracten en algemene voorwaarden.

In het zakelijk leven maar ook voor particulieren speelt het contractenrecht, bewust of onbewust, een grote rol. Partijen hebben veel vrijheid om over allerlei onderwerpen afspraken te maken. Veel belangrijke overeenkomsten, zoals huurovereenkomst en de arbeidsovereenkomst, zijn wettelijk geregeld. Veel geschillen ontstaan als contracten mondeling zijn gesloten of niet duidelijk zijn geformuleerd. In een procedure zal de  rechter dan vaststellen wat partijen destijds voor ogen heeft gestaan. Daarbij kijkt de rechter niet alleen naar de taalkundige uitleg van een bepaling.

Mocht het mislopen met uw contractspartner, dan staan wij u als advocaat terzijde door onderhandelen, overleg, mediation of door het voeren van procedures -bijvoorbeeld tot nakoming, ontbinding of schadevergoeding- op onder meer de volgende gebieden:

Verbintenis uit de wet

Ook staan wij u bij inzake verbintenissen uit de wet. De meeste vloeien voort uit de onrechtmatige daad: onwettig of onbehoorlijk handelen. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld een verplichting tot rectificatie, een verbod, of het vergoeden van (letsel)schade. Inbreuken op intellectuele eigendom (bijvoorbeeld het auteursrecht) of het recht op eer en goede naam vallen hier ook onder.

Rechtmatige daad

Tenslotte zijn er rechtmatige daden die een verbintenis kunnen opleveren, zoals zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking.