Colportage overeenkomst ongeldig wegens niet-achterlaten overeenkomst

Rechtbank Noord-Nederland heeft op 27 augustus 2013 een colportage-overeenkomst met betrekking tot een reinigingsapparaat vernietigd wegens het niet-achterlaten van een exemplaar van de koopovereenkomst bij de koper.

Promotionele actie

De koper was een 80-jarige alleenstaande vrouw. Zij had zich aan huis laten verleiden tot een ‘promotionele actie’. Onder de groot en vetgedrukt vermelde gegevens van de overeenkomst was in kleine letters de volgende bepaling opgenomen:

“Door ondertekening van deze koopovereenkomst bevestig(en) ik/wij de totstandkoming daarvan en verkla(a)r(en) ik/wij een afschrift van deze overeenkomst te hebben ontvangen, alsmede kennis te hebben genomen van de aan de achterzijde van deze overeenkomst vermelde algemene leveringsvoorwaarden”.

De kantonrechter oordeelde dat de enkele ondertekening van deze bepaling niet voldoende is als bewijs dat een exemplaar van de overeenkomst door de koper was ontvangen.

Colportagewet

Bij aangetekende brief van 17 februari 2012 had de koper de koopovereenkomst geannuleerd. Dat is echter te laat omdat op grond van de Colportagewet deze binnen acht dagen had moeten zijn ontvangen. Zij beriep zich er tevens op, dat ten onrechte –boven haar handtekening- was opgenomen dat zij verklaarde een exemplaar van de overeenkomst te hebben ontvangen.

Zware eisen

De rechtbank overwoog dat:

‘… zware eisen worden gesteld aan het bewijs dat aan de voorschriften van artikel 24, lid 1 van de Colportagewet is voldaan. Daarmee valt niet te verenigen dat een verklaring van de koper in een onderhandse akte, die wordt geconstrueerd op een manier als in punt 2.3 omschreven, moet gelden als een verklaring omtrent hetgeen die akte bestemd is ten behoeve van de verkoper te bewijzen, zoals bedoeld in artikel 157, lid 2 Rv. De kans is reëel dat een gemiddeld oplettende en zorgvuldige koper, die tot de koop wordt bewogen zoals de wettekst luidt, niet beseft dat bij ondertekening tevens wordt erkend dat aan belangrijke, tot zijn bescherming in de wet vastgelegde, voorschriften is voldaan. Meer bepaald geldt dat voor de betrekkelijk korte termijn van acht dagen die gaat lopen, na verloop waarvan het recht op ontbinding is vervallen. De enkele ondertekening van de overeenkomst door de koper acht de kantonrechter niet voldoende om aan te nemen, behoudens tegenbewijs, dat [eiser] de bewuste bepaling heeft gelezen en begrepen wat zij daarin verklaart. Dat betekent dat [gedaagde] naast de ondertekening bijkomende omstandigheden zal moeten bewijzen waaruit volgt dat zij een exemplaar van de koopovereenkomst heeft afgegeven aan [eiser]’.

Bewijs

Uit de comparitie (zitting) was niet gebleken dat de koper de overeenkomst had doorgelezen. Op grond hiervan concludeerde de rechter dat niet kan worden aangenomen dat koper de bewuste bepaling had gelezen toen zij tekende. Omdat moet worden aangenomen dat [eiser] bij de koop geen exemplaar van de koopovereenkomst heeft ontvangen, is de koopovereenkomst op grond van art. 24 lid 1 van de Colportagewet nietig, aldus de kantonrechter.

Dat betekende dat de koopprijs moet worden terugbetaald, vermeerderd met rente en incassokosten.

Conclusie

De Colportagewet beschermt consumenten tegen huis-aan-huis-verkopers of tijdens verkoopdemonstraties. Bij colportage heeft men acht dagen de tijd om van de koop (als die meer dan € 34,– bedraagt) af te zien vanaf het moment dat men een door de colporteur ondertekend exemplaar van de overeenkomst heeft gekregen. Ontbreekt dat laatste, dan kan de overeenkomst worden vernietigd op basis van artikel 24 van de Colportagewet:

‘Voor een overeenkomst, welke het onmiddellijk gevolg is van de werkzaamheid van een colporteur, is op straffe van nietigheid vereist, dat door of namens de bij de overeenkomst betrokken partijen in twee gelijkluidende exemplaren een akte wordt ondertekend, en dat onmiddellijk na de ondertekening door de partij, die door de colporteur tot het aangaan van de overeenkomst is bewogen, een exemplaar van die akte is ontvangen door ieder van beide partijen’.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.