Bestuursrecht/Sociale Zekerheid

Als advocaat bestuursrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp tegen beslissingen van de overheid.

Besluiten van de overheid komen op veel gebieden voor, zoals:

 • Ambtenarenrecht
 • Belastingrecht
 • Verkeershandhaving
 • Milieuvergunningen
 • Bestemmingsplannen
 • Vreemdelingenrecht en asielbeleid
 • Bouwrecht
 • Sociaal zekerheidsrecht, zoals een werkloosheidsuitkering of een uitkering volgens de Wet werk en bijstand
 • Subsidies
 • Naturalisaties
 • Onderwijszaken
 • Waterschapszaken

Zienswijze, bezwaar en beroep

Tegen besluiten van overheidsinstanties moet er tijdig, binnen 6 weken (behalve voor de Ziektewet, dat is vaak 2 weken), bezwaar worden ingediend. De overheidsinstantie geeft daarop een nieuwe beslissing. Als u het ook met die beslissing op bezwaar niet eens bent, kan er beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Tenslotte is hoger beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Wij staan u bij als advocaat bestuursrecht bij het indienen van zienswijze en bezwaar en (hoger) beroep tegen besluiten van overheidsinstanties -zoals gemeenten en ministeries- inzake:

Uitkering

Ook staan wij u als advocaat bestuursrecht bij als als u problemen hebt met uitkeringen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, bijstand en werkloosheid, zoals:

 • Werkloosheidswet (WW) / Ziektewet (ZW)
 • Wet werk en bijstand