Arbeidsrecht

Ambtenarenrecht

Als advocaat ambtenarenrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp in geval van arbeidsconflicten tussen overheid en ambtenaar. Het Ambtenarenrecht is een zelfstandig rechtsgebied dat afwijkt van het arbeidsrecht en gebaseerd is op besluiten die vallen onder het bestuursrecht (Awb). Te denken valt aan besluiten en maatregelen van het Rijk, ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en politiekorpsen, zoals: reorganisatie, overplaatsing, berisping en (straf)ontslag.

Regelingen

Rechten e plichten van ambtenaren zijn vastgelegd in de Ambtenarenwet en regelingen zoals Nieuwe Rechtspositie Gemeente Amsterdam (NRGA), ARAR, CAR/UWO, BBRA 1984 en bezoldigingsbesluiten. Bij de voorbereiding van deze besluiten moeten bepalingen uit het Awb in acht worden genomen. Tegen deze besluiten kan de ambtenaar tijdig bezwaar of beroep aantekenen. Wie dat nalaat, kan niets meer veranderen aan een eenmaal genomen besluit.

Ontslag

Het ontslagrecht voor een ambtenaar is anders dan het arbeidsrecht. Een ontslagvergoeding bij ambtenaren komt wel voor, maar is, ook qua hoogte, anders geregeld dan bij ‘gewone’ werknemers. Bovendien heeft een ambtenaar bij ontslag meestal ook al recht  op een bovenwettelijke uitkering.

De ontslagprocedure in het ambtenarenrecht is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een ambtenaar mag alleen worden ontslagen als er een ontslagreden is die voorvloeit uit de rechtspositieregeling waar de ambtenaar onder valt.

In principe zijn er 2 mogelijkheden voor ontslag van een ambtenaar, ofwel eervol ontslag ofwel ‘niet eervol’ ontslag.

Eervol ontslag

Voorbeelden van eervol ontslag zijn:

  • ontslag op verzoek
  • wegens bereiken (pre)pensioen
  • reorganisatie
  • arbeidsongeschiktheid
  • onbekwaamheid of ongeschiktheid
  • einde tijdelijke aanstelling.

Als eervol ontslag geldt vaak ook het verlies van een gesteld vereiste bij de aanstelling, onder curatele stelling of lijfsdwang wegens schulden.

Ontslag overige gronden

Ook is eervol ontslag mogelijk op ‘overige gronden’ als er sprake is van een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd. Dit wordt vaak gebruikt bij een verstoring van de arbeidsverhouding of onverenigbaarheid van karakters.

Maatregelen

Een disciplinaire maatregel kan worden opgelegd als er sprake is van (ernstig) plichtsverzuim. Het kan bijvoorbeeld gaan om een berisping, inhouding van een deel van de vaste vergoeding of schorsing.

Strafontslag

Strafontslag is de zwaarste disciplinaire straf, vergelijkbaar met ontslag op staande voet. Dit heeft gevolgen voor de WW. Echter ook bij eervol ontslag kan, als de omstandigheden duiden op verwijtbaarheid, het UWV een WW-uitkering weigeren.

Vergoeding

Wordt een ambtenaar zonder goede reden ontslagen, treft de werkgever een ernstig verwijt of houdt de werkgever zich niet aan de afspraken, dan is in de praktijk een vergoeding vaak mogelijk.

Uitkeringen

Na ontslag kan een ex-ambtenaar meestal een beroep doen op de Werkloosheidswet (WW). Het verdient aanbeveling om tijdig (zodra u in kennis wordt gesteld van een ontslagvoornemen) contact op te nemen met een van onze advocaten om problemen te voorkomen.

Daarnaast kan een ex-ambtenaar, afhankelijk van de reden voor ontslag, in aanmerking komen voor een bovenwettelijke uitkering in de vorm van een aanvullende en aansluitende uitkering. Die komt in de plaats van een wachtgeldregeling. De controle op de uitvoering hiervan wordt vaak uitbesteed of overgelaten aan de ex-werkgever.