Aanbieden ander werk na ziekte niet toegestaan

Rechtbank Noord-Nederland heeft op 1 november 2013 bepaald dat het aanbieden van ander werk bij terugkeer na ziekte, op een andere lokatie, een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst inhoudt die niet redelijk is.

Hervatting van de gebruikelijke werkzaamheden

Betrokkene had in kort geding gevorderd dat zijn werkgever hem, op straffe van een dwangsom, toe zal te laten tot de hervatting van zijn gebruikelijke werkzaamheden als spuiter. De werknemer was sinds 1996 bij in dienst getreden als -de enige- spuiter.

De werkgever had een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische omstandigheden bij het UWV-Werkbedrijf ingediend voor drie van haar werknemers, waaronder deze werknemer. Deze had zich ziek gemeld wegens gescheurde enkelbanden. Na herstelmelding gaf het bedrijf te kennen dat hij zich bij een andere vestiging moest melden voor klusjes. Daar had de werknemer tegen geprotesteerd. Toen hij zich op het voor hem gebruikelijke adres meldde, werd hem werkweigering verweten. Daarop is hij naar huis gegaan. Vervolgens heeft de werknemer zich weer gemeld op het gebruikelijke adres en weigerde hij zich op de andere locatie te melden. Als reactie werd de loonbetaling opgeschort. Vervolgens gaf de werknemer aan, dat hij zich dan toch op het nieuwe vestigingsadres zou melden. De werkgever liet weten dat hij niet meer welkom was. De werknemer liet weten dat hij bereid bleef om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en begon daarop een kort geding.

Eenzijdige wijziging

De kantonrechter overwoog dat de werknemer was aangesteld in de functie van spuiter en dat de werkgever hem na afloop van zijn ziekteperiode niet meer als spuiter heeft toegelaten, maar alleen  heeft willen inzetten voor opknapwerkzaamheden, waaronder schilderwerkzaamheden. Naar het voorlopige oordeel van de kantonrechter brengt deze verandering een wijziging van de arbeidsovereenkomst mee:

‘De vraag die in deze zaak voorligt is of Oldambt de bestaande overeenkomst eenzijdig mag wijzigen. Nu niet is gesteld en ook niet is gebleken dat de arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding bevat, zal dit moeten worden beoordeeld naar de maatstaf zoals door de Hoge Raad is ontwikkeld in Stoof/Mammoet (HR 11 juli 2008, LJN BD1847)’.

Wijziging van de omstandigheden

Kort gezegd komt die maatstaf erop neer dat onderzocht dient te worden of een goed werkgever in een wijziging van de omstandigheden aanleiding heeft kunnen vinden voor het doen van een voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden, en of dat voorstel redelijk is. Indien van een redelijk voorstel sprake is, dient vervolgens te worden onderzocht of aanvaarding van dat voorstel in het licht van de omstandigheden van het geval in redelijkheid van de werknemer gevergd kan worden.

Afname van opdrachten

De werkgever voerde aan dat de wijziging van werkzaamheden is gelegen in de omstandigheid dat de werkzaamheden als spuiter vanwege de afname van opdrachten zijn weggevallen.

Redelijk voorstel

De kantonrechter overwoog dat de werkgever de werknemer had moeten informeren over die gewijzigde omstandigheid en hem eveneens duidelijkheid had moeten  verschaffen over de van hem verwachte gewijzigde werkzaamheden. De werkgever was hiermee in gebreke gebleven.

‘Van een redelijk voorstel, waarvan van [eiser] in redelijkheid kon worden gevergd deze te aanvaarden, is dan ook geen sprake geweest. Oldambt heeft dan ook niet tot een eenzijdige wijzing van de arbeidsovereenkomst kunnen besluiten’.

Van werkweigering is naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter daarom geen sprake. De werkgever was dan ook niet gerechtvaardigd het loon op te schorten. Hieruit volgde dat de wedertewerkstelling inclusief de gevorderde dwangsom toewijsbaar is. Ook de vordering tot doorbetaling van het loon werd toegewezen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.